Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Podotherapie Wervenschot KVK nr 2008048

1. Om de administratieve en financiële afwikkeling van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door een van onze medewerkers, of telefonisch / online zolen bestelt ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, welke betrekking heeft op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. In de situatie waarbij de mogelijkheid bestaat om het gehele factuurbedrag rechtstreeks aan een zorgverzekeraar of zorggroep /-instelling te declareren zal rechtstreekse declaratie plaatsvinden. Voor dat deel van de nota waarvoor géén aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding binnen het aanvullende pakket van de zorgverzekering, ontvangt u de (rest)nota thuis per post. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of rechtstreekse declaratie kan niet plaatsvinden, dan ontvangt u een nota voor het totaalbedrag van de behandeling thuisgestuurd. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de nota. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal Podotherapie Wervenschot BV onherroepelijk de inning van de behandelkosten uitbesteden aan een incasso bureau. Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.

3. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

4. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering wanneer rechtstreekse declaratie niet mogelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de podotherapeutische behandelingen. Overschrijding van de vergoeding komt voor eigen rekening van de patiënt. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden.. U kunt geen rechten ontlenen aan door Podotherapie Wervenschot verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin informatie te verstrekken welke zo actueel mogelijk is. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen weer andere voorwaarden gelden.

5. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Als richtlijn hanteren wij afhankelijk van de voor u gereserveerde tijd een bedrag tussen € 23,00 en € 45,00. Wanneer u uw (eerste) controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht. Wanneer u voor het eerst podotherapeutische zolen ontvangt, wordt u een controle afspraak na 6-8 weken aangeboden. Indien u geen gebruik wenst te maken van uw eerste controle afspraak, na 6 tot 8 weken wordt dit niet in mindering gebracht op de nota. Wanneer u uw eerste controle afspraak verzuimd en een nieuwe afspraak wenst, wordt de vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

6. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels of levering van slippers, sandalen of huisschoenen alsmede sportcompressiekousen  is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

7. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn de podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan zij ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Podotherapie Wervenschot BV biedt no cure no pay garantie op podotherapeutische zolen. Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van klachten d.m.v. podotherapeutische zolen en de zolen hebben niet het met patiënt besproken en gewenste resultaat, dan kunnen de zolen ingeleverd worden en zal Podotherapie Wervenschot BV u het factuurbedrag van de zolen terugbetalen. Deze regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak na 6 tot 8weken tot maximaal 6 maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen . De kosten van het onderzoek en de behandelingen dienen uiteraard wel betaald te worden. No cure no pay garantie vervalt op het moment dat patiënt geen gebruik maakt van de eerste controle afspraak of deze afspraak verzuimt. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling van de kosten behorende bij het onderzoek en de behandeling. Nagelbeugels ortheses sportcompressiekousen en producten uit de Fits Your Feet lijn zijn uitgesloten van no cure no pay garantie. Zo ook zolen welke online of telefonisch besteld zijn zonder voorafgaand aanmeetconsult en waarvoor geen controleafspraak na 8 weken dragen gemaakt is.

8. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij:
Podotherapie Wervenschot BV
T.a.v. Mw. J. Stoop.
Van Oldeneellaan 36 4902 ZC Oosterhout
Of per mail: info@wervenschot.nl

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

10. Podotherapie Wervenschot behoudt het recht om de behandeling van patiënten te weigeren indien de praktijk alsmede haar werkne(e)m(st)er(s) door de patiënt gevaar loopt c.q. heeft gelopen danwel doordat de patiënt/behandelaar-relatie door wat voor reden dan ook, het zij in de verleden hetzij in de tegenwoordige tijd, ernstig is aangetast/verstoord.