Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en zorgverzekeraar) wordt hieronder toegelicht.
Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en zo nodig uw emailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/leveringen va podotherapeutische interventies. Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere stukken, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) daarin op, een en ander voor zover dit voor en goede hulpverlening noodzakelijk is.
   

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Als zorgverlener zijn wij verplicht uw BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken wanneer we gegevens over en patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, via een beveiligde verbinding.
 • Indien van toepassing verstrekken wij, in verband met vergoeding van uw nota door de zorgverzekeraar de gegevens van de verrichte behandelingen of levering van podotherapeutische interventies via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventies. Voorts nemen we in uw dossier gegevens op over uw behandeling en nemen andere stukken bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts)  daarin op. Een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Voor een audit. Eens in de 5 jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. Die auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daarvoor toestemming heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen geanonimiseerde dossiers inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapie praktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek, dit gebeurt geanonimiseerd.
   

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.
 

Overige privacyrechten

 • U heeft (middels een schriftelijk verzoek) recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw patiëntendossier. Als wij dat laatste doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dat geval uw gegevens niet wissen maar labelen als “niet actief”.
 • U heeft het recht om een aan ons gegevens toestemming te kunnen beperken, en weer te kunnen intrekken. Wij kunnen dan mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. Wij labelen uw gegevens in dat geval als “niet actief”.
 • U heeft recht op dataportabiliteit, het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en door te geven aan andere organisaties.
 • Het recht op het indienen van een klacht bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Podotherpaie Wervenschot BV
Van Oldeneellaan 36
4902 ZC Oosterhout
076-5656889/ 0162-457273
info@wervenschot.